Контракт Плюс

УСЛУГИ

НАЧАЛО »  УСЛУГИ

СЧЕТОВОДСТВО

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване, представляващо обективно и правилно отразяване на стопанските операции във фирмата и осигуряване на навременна информация, касаеща текущите процеси във фирмата и въпросите, които възникват от страна на клиента.Първичните счетоводни документите на Вашата фирма са: фактури, отчети от касови апарати, банкови извлечения, болнични листове и др. Ние ще имаме грижата да бъдат взети и обработени в нужните срокове. В съответствие с предоставената ни документация, Вие ще получите своевременна информация за финансовото състояние и анализ на резултатите.

Вие получавате:

 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика.

 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства.

 • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи.

 • Отчитане на материалните запаси.

 • Проследяване на разчетите с доставчици, клиенти и други контрагенти.

 • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани с финансово-счетоводната дейност на Вашата компания.

 • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента.

 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи.

 • Съдействие и представляване на клиентите пред проверяващите органи във връзка с възникнали проверки с цел защита на интересите им в областта на нашите компетенции.

   

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Предлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на наетия персонал и поддържане на лични трудови досиета. Професионалните ТРЗ услуги са специфична дейност. Нашите специалисти следят непрекъснато измененията в нормативната уредба и винаги имат адекватно решение на всеки въпрос. Можете да намалите разходите си поверявайки счетоводството и отчетността си на нас, вместо да изразходвате средства за заплата и осигуровки на щатен счетоводител. Друго предимство при наемане на външен специалист за ТРЗ услуги е високото ниво на конфиденциалност – служителите ви и външни лица няма да имат достъп до данни за заплати, осигуровки и т.н.

Вие получавате:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и регистрирането им в ТД на НАП.

 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др..

 • Попълване на трудови и осигурителни книжки.

 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати.

 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки.

 • Изчисляване на данъци върху доходите.

 • Изчисляване на отпуски и обезщетения.

 • Подаване на необходимите декларации, свързани с осигуряването в ТД на НАП.

 • Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.

 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.

 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др.

 

ДАНЪЦИ И ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ

Ние вършим цялата работа с данъчната администрация вместо Вас -подаваме необходимите данъчни декларации, грижим се за всички законови и данъчни изисквания свързани с Вашата компания. Данъчното ни консултиране предоставя навременни и ясни отговори, показва възможните варианти и дава препоръки относно избора на оптимално данъчно и счетоводно поведение с аргументиране чрез законови и други нормативни текстове.

Вие получавате:

 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС.

 • Изготвяне на VIES – декларация.

 • Изготвяне на ИНТРАСТАТ декларация и дневник.

 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси.

 • Изготвяне и публикуване на финансови отчети.

 • Съставяне и подаване на годишна данъчна декларация.

 • Проверка и следене за дължими данъци и такси.

 • При необходимост съдействие за независим одит.

 • Съставяне и подаване на всички необходими годишни декларации, справки и други към държавните институции.

 

КОНСУЛТАЦИИ

Ние можем да Ви дадем обективен съвет, да помогнем да контролирате разходите си, да повишите ефективността и да подобрите финансовите си резултати. Нашите клиенти имат възможността да се консултират с нас по различни въпроси и да намерят разрешение на конкретни нестандартни казуси. Гледаме на това, като на предизвикателство за своите професионални знания, умения и опит.

Вие получавате:

  • Разработване на становища по предварително зададен казус от клиента.

  • Консултантски услуги по конкретно зададен казус от клиента

  • Кандидатстване за отпускане на банков кредит.

  • Кандидатстване за финансиране от фондове.

  • Изготвяне на бизнес план

    

ДРУГИ

Освен изброените дотук основни услуги, ще имате нашата подкрепа и в реализирането на Вашите нестандартни бизнес идеи.

Ще имате нашето съдействие при издаване на документи от различни държавни институции. Можем да Ви бъдем полезни при изготвянето на задължителната фирмена документация, при сключване на договор със служба по трудова медицина, както и при необходимост да Ви насочим към специалисти в области различни от нашата. Такъв подход минимизира риска от последващи административни и данъчни загуби, и води до по-добри финансови резултати.

Вие получавате:

 • Посредничество със служба по трудова медицина.

 • Електронно (On-line) банкиране.

 • Фирмена документация.

 • Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП.

 • Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ.

 • Регистрация и дерегистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

 • Подаване на документи към различни институции.

 • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения.