Контракт Плюс

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

НАЧАЛО »  УСЛУГИ »  СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДСТВО

Ние предлагаме пълно счетоводно обслужване, представляващо обективно и правилно отразяване на стопанските операции във фирмата и осигуряване на навременна информация, касаеща текущите процеси във фирмата и въпросите, които възникват от страна на клиента.Първичните счетоводни документите на Вашата фирма са: фактури, отчети от касови апарати, банкови извлечения, болнични листове и др. Ние ще имаме грижата да бъдат взети и обработени в нужните срокове. В съответствие с предоставената ни документация, Вие ще получите своевременна информация за финансовото състояние и анализ на резултатите.

Вие получавате:

  • Осчетоводяване на първични счетоводни документи, в съответствие с изискванията на българското счетоводно законодателство;
  • Изготвяне на индивидуален сметкоплан и счетоводна политика;
  • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, и други институции и ведомства;
  • Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
  • Отчитане на материалните запаси;
  • Проследяване на разчетите с доставчици, клиенти и други контрагенти;
  • Изготвяне и подаване на всички необходими декларация свързани с финансово-счетоводната дейност на Вашата компания;
  • Изготвяне на справки и отчети за специфичните нужди и изисквания на клиента;
  • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи;
  • Съдействие и представляване на клиентите пред проверяващите органи във връзка с възникнали проверки с цел защита на интересите им в областта на нашите компетенции.