Контракт Плюс

SWOT АНАЛИЗ

НАЧАЛО »  УСЛУГИ »  SWOT АНАЛИЗ

SWOT анализ е класически метод за стратегическо планиране и е изключително полезен инструмент за разбиране на различни ситуации и вземане на решения.

Същевременно, това е и абревиатура, зад която стоят следните думи:

 • S (Strenghts) – Силни страни
 • W (Weaknesses) – Слаби страни
 • O (Opportunities) – Възможности
 • T (Threats) – Заплахи

Един анализ, колкото и подробен да е той, е безполезен без последващата стъпка – планиране. Какво от това, че сме отделили време да анализираме нещо за фирмата ни, ако всъщност не знаем или не можем да го подобрим, или използваме в наша полза по някакъв начин?

Силни страни

Под силни страни на една фирма в SWOT анализа могат да се отчетат неща като силни марки, патенти, ноу-хау, добра репутация сред потребителите и т.н. С други думи, силните страни са всичко, което може да формира конкурентно предимство. 

Задайте си следните въпроси:

 • Какви предимства притежава фирмата?
 • Какво е това, което фирмата прави по-добре от всички останали?
 • Разполага ли фирмата с уникални или много евтини ресурси, от които може да спечели и с които не разполагат другите фирми?
 • Кои са факторите, благодарение на които фирмата осъществява своите продажби?
 • Кое е уникалното предложение за продажба на фирмата?

Слаби страни

Слабите страни на една фирма могат да включват слаба марка, липсата на патентна защита, лоша репутация сред потребителите, скъпи ресурси и др.

Задайте си и тези въпроси: 

 • Какво може да се подобри във фирмата?
 • Какво трябва да се избягва?
 • Какво хората в бранша смятат, че е слаба страна на фирмата?
 • Кои са причините, поради които фирмата пропуска продажби?

 

Възможности

Полезните възможности могат да дойдат по линия на промени в технологията, пазарите, социални промени, отмяна на търговски бариери, промяна в стила на живот и др.

Когато се разглеждат възможностите е полезно да се анализират силните страни и да се установи дали те са предпоставка за откриване на нови възможности. Алтернативно, могат да се анализират слабите страни и да се провери дали не могат да се откроят нови възможности чрез елиминирането на слабостите.

 

Заплахи

 

Заплахите могат да дойдат по линия на промени в потребителските предпочитания, появата на продукти-заместители, търговски бариери и др.

 

Над какво да помислим:

 

 • С какви трудности се сблъсква фирмата?
 • Какво прави конкуренцията?
 • Променят ли се стандартите за качество или изискванията към продукта?
 • Как се отразяват на фирмата промените в технологията?
 • Може ли някоя от фирмените слабости да застраши сериозно нейните пазарни позиции?

 

И така, нека да обобщим:

 

 • Силните и слабите страни са вътрешни “фактори” за фирмата, върху които може да се влияе пряко и да се контролира.
 • Възможностите и заплахите пред фирмата са външни “фактори”, които следва да се отчитат, но не може да им се влияе директно тъй като са извън контрол.
 • Веднъж, след като се идентифицират силните и слабите страни, възможностите и заплахите, следва да се възползвате от силните страни, да се намалят или неутрализират слабостите, да се инвестира във възможностите и да се отчитат заплахите.

SWOT АНАЛИЗ

 

Вътрешни за фирмата фактори

Положителни фактори(спомагат за постигане целите на фирмата) Силни страни  ( S ) Отрицателни фактори(пречат за постигане целите на фирмата) Слаби страни ( W )
o   Гарантирано високо качество на стоката;o   Добра квалификация на персонала;o   Ниско текучество на персонала гаранция за максимално добро обслужване на клиентската маса;o   Лоялни клиенти;o   Финансова независимост от външни кредитори; o   Липса на важни умения;o   Ненадежден продукт/услуга;o   Недостатъчна гъвкавост по отношение предмета на дейност;o   Невъзможност за задържане на клиентите;o   Остаряли технологични средства;

Външни за фирмата фактори

Възможности ( O ) Заплахи ( T )
o   Потребителите се нуждаят от този продукт;o   Технологични предимства;o   Понижаване на данъците;o   Разширяване на рекламната дейност;o   Увеличаване на пазарния дял чрез въвеждането на нови продукти; o   Промяна в нуждите на потребителя;o   Криза на международния пазар;o   Несъвършенства и/или промени в законовата уредба;o   Намаляване покупателната способност на потребителя;o   Навлизането на множество конкурентни фирми в отрасъла.

Следващата важна стъпка е превръщането на SWOT анализа в действие.

Тези шест области (категории) очертават рамката, в която практически се използва SWOT анализът:

 • Продукт (какво продаваме?)
 • Процес (как го продаваме?)
 • Клиент (на кого го продаваме?)
 • Дистрибуция (как да стига до клиента?)
 • Финанси (какви са цените, разходите и инвестициите?)
 • Администрация (как управляваме всичко това?)

Превръщането на SWOT анализа в действие чрез шестте области (категории) дава необходимия бизнес контекст, тъй като тези шест области (категории) са именно това, което една фирма прави.