Контракт Плюс

ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

НАЧАЛО »  УСЛУГИ »  ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

ТРУД И ОСИГУРЯВАНЕ

Предлагаме всички необходими услуги за управление на административните процеси, свързани с определяне на възнагражденията на наетия персонал и поддържане на лични трудови досиета. Професионалните ТРЗ услуги са специфична дейност. Нашите специалисти следят непрекъснато измененията в нормативната уредба и винаги имат адекватно решение на всеки въпрос. Можете да намалите разходите си поверявайки счетоводството и отчетността си на нас, вместо да изразходвате средства за заплата и осигуровки на щатен счетоводител. Друго предимство при наемане на външен специалист за ТРЗ услуги е високото ниво на конфиденциалност – служителите ви и външни лица няма да имат достъп до данни за заплати, осигуровки и т.н.

Вие получавате:

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и регистрирането им в ТД на НАП;
 • Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване или уволнение, служебни бележки и др.;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изчисляване на данъци върху доходите;
 • Изчисляване на отпуски и обезщетения;
 • Подаване на необходимите декларации, свързани с осигуряването в ТД на НАП;
 • Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
 • Изготвяне и отразяване на граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации и др.;
 • Попълване на платежни документи за дължими данъци, осигурителни вноски, и др.